top of page

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku nedir? İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan
ilişkileridir.  Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:  • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması

  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

bottom of page